SMT37 Một điểm duy nhất – khám phá các quy luật hoạt động của kinh nghiệm cuộc sống