DN Doanh nhân hiền triết – Theo luật tự nhiên đầu óc