Hãy bớt hiểu biết, giảm ý tưởng và đừng tưởng tượng về nhau để cho con tim cất tiếng nói yêu thương