2013 Đóng vai từ nền tảng của con người Trí Thấy kỳ diệu