Blog

lan rung 1

Điều thứ nhất

“Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. ...
lan rung (11)

Điều thứ hai:

Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Hãy lấy hoạn ...
lan rung 2

Điều thứ ba.

“Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu ...